Verhuurvoorwaarden

Verhuurvoorwaarden Partytent Leiden e.o. bv
Gevestigd te Leiden; Kamer van Koophandel Den Haag 50070347.

1a. Op de huurovereenkomst met Partytent Leiden e.o., hierna te noemen PL, zijn uitsluitend
onderstaande voorwaarden van toepassing.

b. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de huurovereenkomst ten alle tijde
opzegbaar en zal tot gevolg hebben dat annuleringskosten in rekening wordt gebracht (zie
artikel 4b).

c. Wanneer op verzoek van de besteller een partytent door of vanwege PL naar een door de
besteller aangewezen plaats bezorgd en/of geplaatst wordt, geschiedt dit te allen tijde voor
rekening en risico van de besteller.

d. Bij afhalen van een partytent op ons loodsadres zal een borgsom in rekening worden
gebracht. De hoogte van de borgsom varieert per partytent.

2a. Indien bij het in ontvangst c.q. in gebruik nemen van de partytent geen melding is
gemaakt van daaraan gebleken gebreken, wordt de besteller steeds geacht de partytent in
goede staat te hebben aanvaard en is hij verplicht om de partytent in dezelfde staat terug te
leveren.

b. De besteller is aansprakelijk voor alle schaden niets uitgezonderd, gedurende de
gebruikstijd aan de partytent, door wie ook toegebracht, zelfs wanneer deze beschadiging
buiten zijn schuld heeft plaats gehad. In geval van schade, zulks naar oordeel van PL, is PL
gerechtigd de herstelkosten in rekening te brengen.

c. De besteller is eveneens aansprakelijk voor alle schaden met of door de partytent aan
derden toegebracht gedurende de tijd dat deze bij hem in gebruik is en hij verplicht zich om PL
te vrijwaren tegen alle aanspraken, welke derden tegen deze als eigenaar en/of exploitant van
de partytent te dier zake mochten doen gelden.

3a. PL is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van de op of in de partytent geplaatste
goederen, zelfs wanneer die schade of dat verlies door een gebrek van de partytent mocht zijn
ontstaan.

b. Van het ogenblik in ontvangst c.q. in gebruik nemen van de partytent tot op het ogenblik,
dat deze door de besteller aan PL zal zijn teruggeleverd, neemt de besteller alle risico en
aansprakelijkheid voor een eventueel door hem of met de partytent te lijden schade, uit
welken hoofde de oorzaak ook, zelfs wanneer die voortvloeit uit een gebrek van de partytent,
op zich en voor zijn rekening.

4a. Reserveringen zijn definitief na retour ontvangst door PL van n ondertekend exemplaar
van genoemde huurovereenkomst.

b. Bij annulering is de besteller, conform artikel 1b, tot op zes dagen een annuleringsbedrag
van 1,00 per m excl. BTW verschuldigd. Bij annulering korter dan zes dagen zal 50% van
de totale huursom en korter dan drie dagen de totale huursom incl. BTW in rekening worden
gebracht.

c. De verhuur bestaat uit n of meerdere (m.b.t. brandvertraging gecertificeerde)
partytenten, n of meerdere tassen met haringen, scheerlijnen en zware hamer, en zijkanten
(2 venster en 2 blind). Wanneer haringen niet toepasbaar zijn kan op verzoek zware
voetplaten (30 kg) ter stabilisatie meegeleverd worden.

d. De minimum gebruikstijd is n dag. Zon- en feestdagen worden bij het berekenen van de
verschuldigde huur meegeteld.

5a. Eventueel benodigde vergunningen zijn voor verantwoording en rekening van de besteller.

b. De besteller is verantwoordelijk voor het terrein en de op en (m.b.t. het slaan van haringen)
onder het terrein bevindende zaken, zoals kabels en leidingen.

c. De besteller is verantwoordelijk voor aan de partytent aangebrachte vervuiling. In geval van
vervuiling, zulks naar oordeel van PL, is PL gerechtigd de betreffende schoonmaakkosten in
rekening te brengen.

6. De besteller van een partytent wordt geacht met bovenstaande condities bekend te zijn en
daarmede bij het in ontvangst c.q. in gebruik nemen van een partytent accoord te gaan.