Verklaring inzake

Verklaring inzake gegevensbescherming en toestemming voor het gebruik vangegevens bij www.partytentleiden.nl

Gegevensbescherming is een kwestie van vertrouwen en uw vertrouwen is voor onsbelang. Opdat u zich bij het bezoek aan onze websites veilig voelt, houden wij ons bij deverwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens streng aan de wettelijke voorschriftenen willen wij u hier informeren over het registreren en gebruiken van gegevens door ons.In onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming wordt aan u uitgelegd welke
gegevens van u op onze websites geregistreerd worden, op welke wijze wij dezegegevens verwerken en gebruiken en met wie u daarover contact kunt opnemen voor
vragen.

1. Verantwoordelijke instantie en rechten van de betrokkene

Verantwoordelijke instantie voor het registreren, verwerken en gebruiken van uw
persoonsgerelateerde gegevens in de zin van de Wet op de Privacybescherming isPartytent Leiden e.o. BV. (hierna: Partytent Leiden e.o. BV.). Partytent Leiden e.o. BV. isals verantwoordelijke instantie via onderstaande contactgegevens voor u bereikbaar:
– Per post op: Partytent Leiden e.o. BV., Postbus 438, 2300AK, Leiden, Nederland
– Telefax: +31 (6) 53294887
– E-mail: info@partytentleiden.nl
U kunt op ieder willekeurig moment kosteloos informatie over uw bij ons opgeslagengegevens ontvangen, en uw recht op correctie, blokkering of verwijdering van uwgegevens laten gelden. Neem hiervoor contact op met bovengenoemde contactgegevens.Indien u bezwaar wilt aantekenen tegen de registratie, verwerking of het gebruik van uwgegevens door Partytent Leiden e.o. BV. volgens deze bepalingen inzake gegevensbescherming in hun geheel of voor bepaalde maatregelen, kunt u uw bezwaarper e-mail of brief ook opsturen naar bovengenoemde contactgegevens.

2. Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens

Persoonsgerelateerde gegevens zijn gegevens over zakelijke of persoonlijke
omstandigheden van een bepaalde of te bepalen natuurlijke persoon. Hieronder vallenbijvoorbeeld uw naam, uw telefoonnummer, uw adres evenals alle bestandsgegevens dieu ons bij de registratie en bij het aanmaken van uw klantenaccount meedeelt.

2.1 Klantenaccount
Wij maken voor iedere klant die zich bij ons registreert via de “nu registreren”-functie eenklantenaccount aan, d.w.z. een door middel van een wachtwoord beveiligde directetoegang tot zijn bij ons opgeslagen bestandsgegevens. Hier kunt u o.a. gegevens over uwafgesloten, openstaande en onlangs verstuurde bestellingen bekijken of uw persoonlijkegegevens en de nieuwsbrief beheren.

2.1.1 Klantenaccount aanmaken
Onderstaande gegevens dienen bij de registratie voor een klantenaccount verplichtaangegeven te worden (verplichte informatie):
Uw e-mailadres
Uw wachtwoord
Uw voornaam
Uw achternaan
Uw adres
Uw poscode
Uw plaats
Uw factuur- en afleveradres hoeft u pas aan te geven, wanneer u een bestelling doet. Vooruw bestelling hebben wij uw correcte naam-, adres- en betaalgegevens nodig. Uw emailadreshebben wij nodig, opdat wij u de ontvangst en de verzending van uw bestellingkunnen bevestigen en in het algemeen om met u te kunnen communiceren. Wij gebruikenuw e-mailadres bovendien voor uw identificatie (als aanmeldnaam), wanneer u zich in uwklantenaccount aanmeldt.

2.1.2. Gebruik van de klantenaccount
U kunt uw Partytent Leiden e.o. BV.-klantenaccount gebruiken om in de Partytent Leidene.o. BV. online shops in te loggen. Daarnaast kunt u de klantenaccount ook gebruiken ombij de collectie van Partytent Leiden e.o. BV.. Mocht het niet gaan om diensten vanPartytent Leiden e.o. BV., dan worden de gegevens ook alleen doorgegeven met uwtoestemming, die u in het bijbehorende aanmeldingsproces kunt geven. Indien u zich niet
bij uw klantenaccount afmeldt, blijft u automatisch ingelogd. Deze functie maakt het umogelijk om een deel van onze diensten (bijv. Verlanglijstje”) te gebruiken, ook zonderzich opnieuw bij de klantenaccount aan te melden. Om veiligheidsredenen wordt u echternogmaals verzocht uw wachtwoord in te voeren, als uw persoonlijke gegevensbijvoorbeeld veranderd moeten worden of u een bestelling wilt opgeven.

2.1.3. Mijn voorkeuren
U kunt op Partytent Leiden e.o. BV. aangeven of en welke merken of categorien ubijzonder interessant vindt en welke merken u niet interesseren. Hiervoor heeft u debeschikking over de zogenaamde functie “Mijn voorkeuren”; uw informatie kunt u op iederwillekeurig moment in uw klantenaccount bekijken en aanpassen. Met behulp van uwinformatie personaliseren wij o.a. uw startpagina, om zo onze service voor u nog
relevanter en interessanter vorm te geven.

2.2 Registratie, verwerking en gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens
Wij registreren en verwerken uw gegevens en slaan deze op voor de gehele afwikkelingvan uw aankoop, met inbegrip van eventueel latere vrijwaringen, voor onzeservicediensten (bijvoorbeeld: “Mijn voorkeuren”), de technische administratie, eigenmarketingdoeleinden (meer informatie hierover onder punt 2.3) en om strafbare daden enbedrog te voorkomen. Uw persoonsgerelateerde gegevens worden alleen aan derden
doorgegeven, voor zover dit wettelijk is toegestaan, ook met als doel decontractafwikkeling of afrekening, voor marketingdoeleinden of indien u vooraf uwtoestemming hebt gegeven. In het kader van de bestellingsafwikkeling ontvangenbijvoorbeeld de door ons ingezette dienstverleners (zoals bijv. transporteur,logistiekbedrijf, banken) de noodzakelijke gegevens voor de bestellings- enorderafwikkeling. De zo doorgegeven gegevens mogen door onze dienstverleners alleenworden gebruikt om hun taak te vervullen.

2.3 Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden
Naast de verwerking van uw gegevens voor het afwikkelen van uw aankoop bij PartytentLeiden e.o. BV., gebruiken wij uw gegevens ook voor de volgende doeleinden: om uwkoopervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u vorm tegeven; om met u over uw bestellingen en over bepaalde producten of marketingacties tecommuniceren; en om u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden
kunnen interesseren. Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals bijvoorbeeldontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over het door u gebruikteeindapparaat, uw verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijdvan het bezoek aan de homepage, of producten die u bekeken hebt en informatie die wijvan u ontvangen (met inbegrip van automatisch overgedragen of gegenereerde informatie)
hebben. Daarnaast maken wij ook gebruik van uw bestelgeschiedenis. Tegen het gebruikvan uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op iederwillekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen,zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan.Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv.e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.

2.3.1 Nieuwsbrief
Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij het door u aangegeven e-mailadresen hebben hiervoor uw bevestiging nodig, dat u als eigenaar van het e-mailadres akkoordgaat met de ontvangst. Mocht u geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dankunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoorandere dan de transmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling intekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) ishiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

2.3.2 Productaanbevelingen per e-mail
Als klant van Partytent Leiden e.o. BV. ontvangt u regelmatig productaanbevelingen vanons per mail. Deze productaanbevelingen ontvangt u van ons onafhankelijk van het feit ofu op een nieuwsbrief bent geabonneerd. Wij willen u op deze manier informatie doentoekomen over producten uit onze collectie die voor u op basis van uw laatste inkopen bijons interessant zouden kunnen zijn. Indien u geen productaanbevelingen of in zijn totaliteitgeen reclameberichten meer van ons wenst te ontvangen, kunt u daar op ieder willekeurigmoment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan de transmissiekostenvolgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1
genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoor voldoende.Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere e-mail een afmeldingslink.

2.3.3 Reclamebanners
Wij gebruiken de tijdens uw bezoek verzamelde gegevens ook om u zgn. reclamebannerste tonen. Hierbij gaat het om advertenties die wij op pagina’s van derden plaatsen. Ditgebeurt meestal met het gebruik van zgn. cookies of pixels. Het is ons doel om hetreclameaanbod voor u nuttiger en interessanter te maken, daarom ziet u in het kader vande reclamebanners met name producten die u reeds op onze site bekeken hebt of
producten die lijken op de door u bekeken producten (zgn. retargeting). In het kader vande reclamebanners werken wij enkel met pseudonieme gegevens; informatie in nietgecodeerdetekstuele vorm over uw persoon (bijv. uw naam of uw e-mailadres) wordenniet in de cookies opgeslagen. Meer informatie over cookies, pixels en retargeting vindt uonder punt 4 en punt 7 van deze policy.

2.3.4 Kansspelen, markt- en opinieonderzoek
Bij kansspelen gebruiken wij uw gegevens ten behoeve van de kennisgeving overgewonnen prijzen en de reclame voor onze aanbiedingen. Gedetailleerde instructies vindtu in de deelnamevoorwaarden van het betreffende kansspel. Wij gebruiken uw gegevensdaarnaast voor markt- en opinieonderzoek. De in het kader van markt- en opinieonderzoekgeregistreerde gegevens gebruiken wij niet voor reclamedoeleinden. Gedetailleerdeinstructies (met name over de evaluatie van uw informatie) vindt u in het kader van dedesbetreffende enqute of daar waar u uw informatie invoert. Uw antwoorden bij enqutesworden niet aan derden doorgegeven of gepubliceerd. Tegen het gebruik van gegevens
voor markt- en opinieonderzoek kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voorbepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor andere dan detransmissiekosten volgens de basistarieven ontstaan. Een mededeling in tekstuele vormaan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, fax, brief) is hiervoorvoldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere enqute een afmeldingslink.

3. Cookies

3.1 Introductie
Zoals aangegeven in de cookie banner, maakt Partytent Leiden e.o. BV. op haar websitesgebruik van diverse soorten cookies, web beacons en JavaScripts (hierna gezamenlijk
aangeduid als “cookies”).In deze cookie policy zetten wij uiteen wat deze cookies zijn, waarvoor deze cookiesworden gebruikt en op welke wijze u de instellingen van uw browser kunt aan passen omcookies al dan niet te accepteren.Het accepteren van cookies is geen voorwaarde voor hetbezoeken van onze website. Wij wijzen u er echter op dat het gebruik van de
winkelwagenfunctie en het bestellen van producten alleen met het activeren van cookiesmogelijk zijn.

3.2 Toestemming
Voor sommige van de door Partytent Leiden e.o. BV. gebruikte cookies dient u, op grondvan de Nederlandse wet, voorafgaande toestemming te geven. In deze cookie policy wordt
aangegeven om welke cookies het gaat.Door op “Ik ga akkoord” te klikken in de cookie banner of door gebruik te blijven makenvan deze website, gaat u akkoord met het plaatsen van alle hieronder beschreven cookiesbij bezoek aan deze website of andere websites van Partytent Leiden e.o. BV.. U blijftgebruikmaken van deze website (en stemt daarmee dus in met de plaatsing van allecookies) door te klikken op enig onderdeel van de webpagina’s van Partytent Leiden e.o.BV. (met uitzondering van het openen van deze cookie policy of de privacy statement vanPartytent Leiden e.o. BV.) of door te surfen naar andere pagina’s van de Partytent Leidene.o. BV. websites. Indien u niet instemt met het plaatsen van alle cookies zoals
beschreven in deze cookie policy, dient u geen gebruik te maken van de websites vanPartytent Leiden e.o. BV. en deze te verlaten.

3.3 Wat zijn cookies?
Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens het bezoek aan een website op uwcomputer wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek worden uitgelezen door de website. Sommige van dezecookies zijn noodzakelijk omdat de site anders niet naar behoren kan functioneren. Anderecookies worden gebruikt om het gebruiksgemak van de site voor de bezoeker te verhogen.Bijvoorbeeld voor het veilig onthouden van uw gebruikersnaam en taalvoorkeur. Hierdoorhoeft u niet meer bij ieder bezoek deze informatie in te vullen. Sommige cookies wordengebruikt om u gerichte advertenties te tonen op de websites van Partytent Leiden e.o. BV..Web beacons zijn kleine grafische afbeeldingen op een webpagina die verborgen zijn voorde gebruiker, en waarmee bezoek en gebruik van een webpagina kunnen wordengemeten.Een JavaScript is een programma dat op de randapparatuur van de gebruiker wordtgeplaatst en vanaf de randapparatuur wordt uitgevoerd. Door het uitvoeren van ditprogramma kan Partytent Leiden e.o. BV. vaststellen waar de bezoeker zich bevindt enwelke acties worden uitgevoerd. Op deze manier krijgt Partytent Leiden e.o. BV. beterinzicht in het gedrag van de bezoeker, waardoor Partytent Leiden e.o. BV. de websitebeter kan inrichten en gerichter kan adverteren op het internet.
3.4 Welk soorten cookies gebruikt Partytent Leiden e.o. BV. en waarvoor?
De door Partytent Leiden e.o. BV. gebruikte cookies zijn in verschillende categorien in tedelen, zoals hieronder wordt toegelicht.Functionele cookiesDeze categorie cookies is nodig om ervoor te zorgen dat de website naar behoren werkt.Deze cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat informatie van n pagina wordtmeegenomen naar de volgende. Zo hoeft u niet iedere keer dezelfde informatie in tevullen. Ook zorgen deze cookies ervoor dat bepaalde voorkeursinstellingen die u heeftaangegeven voor het gebruik van een website van Partytent Leiden e.o. BV. (zoalstaalinstellingen of grootte van de tekst) worden onthouden bij een toekomstig gebruik vande websites. Voor het gebruik van deze cookies is uw voorafgaande toestemming niet
nodig.Analytische cookiesDeze cookies zijn nodig om onze websites permanent zo goed mogelijk aan te latensluiten op de wensen van onze gebruikers door geanonimiseerd vast te stellen hoegebruikers onze websites gebruiken. Gezien de geringe impact van deze cookies op uwprivacy, is voor het gebruik van deze cookies geen toestemming vereist. Deze analytische
cookies omvatten ook cookies die door derden ten behoeve van Partytent Leiden e.o. BV.worden geplaatst en uitgelezen, zoals Webtrekk en Google Analytics.Social Media cookies
Om de inhoud van onze websites makkelijk te kunnen delen met anderen door middel vanbuttons maken wij gebruik van social media cookies van de social media partijen, zodat
verschillende social media partijen u kunnen herkennen. Voor de cookies die de socialmedia partijen plaatsen bij het aanklikken van de buttons en de data die hiermeeverzameld kan worden verwijzen wij naar de verklaring van deze verschillende partijen.Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.
Facebook
Twitter
Advertentie/profiling cookies
Op de Partytent Leiden e.o. BV. websites worden advertenties getoond. Sommige vandeze advertenties maken gebruik van cookies. Deze cookies worden door ons en door
derden op onze website geplaatst zodat voor u relevante advertenties kunnen wordengetoond. Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.Zo maken wij gebruik van Doubleclick, een dienst van Google om voor u relevanteadvertenties te tonen. Via het gebruik van deze dienst verzamelen wij informatie op basisvan voorafgaande bezoeken aan onze of andere websites op internet. Hierbij wordt aanuw browser een pseudoniem identificatienummer (ID) toegewezen om te controlerenwelke advertenties er in uw browser werden getoond en welke advertenties werdenopgeroepen. De cookies bevatten geen persoonsgerelateerde informatie. Een overdrachtvan deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijkevoorschiften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. Een overdrachtvan deze gegevens door Google aan derden vindt alleen op grond van wettelijke
voorschiften of in het kader van de verwerking van ordergegevens plaats. In geen gevalzal Google uw gegevens combineren met andere door Google geregistreerde gegevens.
U kunt de registratie en verwerking van de door de cookie aangemaakte en op uw gebruikbetrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) door Google voorkomen doordat u de
op de volgende link beschikbare browser-plugin downloadt en installeert. Als alternatiefkunt u de Doubleclick-cookies op de site van Digital Advertising Alliance via de volgende
link deactiveren.Affiliate cookiesOnder de categorie advertentie cookies vallen ook cookies die voor ‘affiliate marketing’worden gebruikt. Deze cookies verschaffen informatie over de effectiviteit van eengetoonde advertentie; de cookie houdt bij of een aankoop is gedaan naar aanleiding vaneen getoonde advertentie. Op grond van deze informatie kan de adverteerder van dedesbetreffende advertentie beloond worden.Gezien de geringe impact hiervan op de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers, isvoor gebruik van deze cookies geen toestemming vereist.Tracking cookiesTracking cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over uw surfgedrag oponze website, zodat wij een analyse kunnen maken van onze website en de websitekunnen blijven verbeteren. Daarnaast gebruiken wij deze cookies ook voor toekomstigeadvertentiedoeleinden.Voor het gebruik van deze cookies is uw toestemming vereist.
Onvoorziene cookiesDoor de werking van het internet kan Partytent Leiden e.o. BV. niet steeds controlerenwelke cookies er worden geplaatst door derde partijen via onze websites. Een voorbeeldvan hoe dit kan gebeuren, is indien website-inhoud die bij andere partijen is opgeslagenop onze websites wordt getoond. Mocht dit het geval zijn, dan waarderen wij het zeer als udit aan ons kenbaar maakt.Klik hier voor een lijst van de cookies die wij gebruiken. Hoewel Partytent Leiden e.o. BV.tracht deze lijst up-to-date te houden, kan het voorkomen dat de lijst niet steeds actueel is.

4.5 Wijzigen cookie policy
Partytent Leiden e.o. BV. zal van tijd tot tijd wijzigingen kunnen aanbrengen in deze cookiepolicy, zonder u daarvan op de hoogte te stellen, omdat bijvoorbeeld haar website of decookie regelgeving wijzigt. Wijzigingen zullen per direct in werking treden zodra deze opde website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze cookie policy met regelmaat teraadplegen om van eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn en, indien gewenst,instellingen aan te passen. Door gebruik te blijven maken van deze website, gaat uakkoord met eventuele wijzigingen van de cookie policy.

5. Log-bestanden

Bij iedere toegang tot de sites van Partytent Leiden e.o. BV. worden gebruiksgegevensdoor de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, dezogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten devolgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen site, IPadres,referrer-URL (herkomst-URL van waaruit u op de websites bent gekomen), deverzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser.Deze logfile-datarecords evalueren wij om ons aanbod en de Partytent Leiden e.o. BV.-shop verder te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken, fouten sneller op te sporenen te verhelpen evenals servercapaciteiten te sturen. Tegelijkertijd maken wij gebruik vande logfile-datarecords als afweer tegen aanvallen op onze Partytent Leiden e.o. BV.-shop,bijv. in het kader van zogenaamde distributed-denial-of-service-aanvallen, die erop gerichtzijn om de toegang tot onze Partytent Leiden e.o. BV.-shop door een overbelasting metaanvragen te blokkeren.

6. Webanalyse

Om ons aanbod voortdurend te verbeteren en te optimaliseren, gebruiken wij zogenaamdetracking-technologien. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten van Google Analytics
en Webtrekk.

6.1 Google Analytics
Deze website gebruikt Google (Universal) Analytics, een webanalysedienst van GoogleInc. (www.google.nl). Google (Universal) Analytics gebruikt methoden, die een analysevan het gebruik van de website door u mogelijk maken, zoals bijvoorbeeld “cookies”,tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen. De aangemaakte informatie overuw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in deV.S. gestuurd en daar opgeslagen. Door de activering van de IP-anonimisering op dezewebsite wordt daarbij het IP-adres voor de overdracht binnen de lidstaten van deEuropese Unie of in andere verdragstaten van het verdrag inzake de EuropeseEconomische Ruimte afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IPadresaan een server van Google in de V.S. overgedragen en daar afgekort. Het in hetkader van Google Analytics door uw browser afgegeven geanonimiseerde IP-adres wordtniet met andere gegevens van Google samengevoegd. U kunt de registratie van de doorde cookie aangemaakte en op uw gebruik van de website betrokken gegevens (incl. uwIP-adres) bij Google alsmede de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen,door de onder de volgende link verkrijgbare browser-plug-in te downloaden en teinstalleren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl .Als alternatief voor de browser-plug-in kunt op deze link klikken om de registratie doorGoogle Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een optout-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies wist, moet u opnieuw op delink klikken.

7. Retargeting en gegevensregistratie door derden voor reclamebanners

In het kader van retargeting en reclamebanners maken wij gebruik van services vanderden, die op onze site cookies plaatsen. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, V.S.; https://www.google.com/intl/nl/policies/technologies/ads/
The celltech., 1st floor, House 498, Road 09, Baridhara DOHS, Dhaka,Bangladesh.http://www.thecelltech.com

8. Veilige gegevensoverdracht

Uw persoonlijke gegevens worden bij ons veilig verzonden door ze te coderen. Dit geldtnatuurlijk ook voor uw bestelling en ook voor de klantenlogin. Wij maken daarbij gebruik
van het coderingssysteem TLS (Transport Layer Security) c.q. SSL (Secure SocketLayer). Bovendien beveiligen wij onze websites en andere systemen door middel vantechnische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang,verandering of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

Gepubliceerd op 22-05-2018

 

Partytent Leiden e.o. BV., Postbus 438, 2300AK, Leiden